Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez firmę F.H.U. AVANT Ewa Obrycka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.H.U. AVANT Ewa Obrycka z siedzibą w Kolnie adres: Kolejowa 1A, 18-500 Kolno, wpisana do CEIDG pod numerem 480 NIP 718-166-69-46

2.We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez F.H.U. AVANT Ewa Obrycka prosimy kontaktować się na adres poczty elektronicznej rodo@avant.org.pl

Inspektor Danych Osobowych w F.H.U.Avant – Ewa Obrycka.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez F.H.U. AVANT Ewa Obrycka w celach związanych ze świadczeniem usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, a w szczególności:

a) w celu zawarcia za pośrednictwem F.H.U. AVANT Ewa Obrycka wnioskowanej przez Panią/Pana umowy ubezpieczenia oraz w celu jej obsługi, w tym do:

  • przeprowadzenia analizy Pani/Pana potrzeb w zakresie wnioskowanego przez Panią/Pana produktu ubezpieczeniowego,
  • porównania i przedstawienia Pani/Panu ofert produktu ubezpieczeniowego podmiotów, na rzecz których F.H.U. AVANT Ewa Obrycka prowadzi usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego,
  • informowania o kończącej się, zawartej Panią/Pana umowie ubezpieczenia lub innych datach związanych z umową ubezpieczenia,
  • informowania o warunkach zawartej przez Panią/Pana umowy ubezpieczenia,

b) w celu marketingu i promocji obsługiwanych przez F.H.U. AVANT Ewa Obrycka produktów ubezpieczeniowych, w tym do:

  • przeprowadzenia analizy Pani/Pana potrzeb w zakresie innych produktów ubezpieczeniowych,
  • informowania w przypadku zmian rynkowych w zakresie produktów ubezpieczeniowych mogących mieć dla Pani/Pana znaczenie,
  • przedstawiania Pani/Panu ofert innych produktów ubezpieczeniowych, obsługiwanych przez F.H.U. AVANT Ewa Obrycka

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez F.H.U. AVANT Ewa Obrycka jest Pani/Pana zgoda (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), o ile Pani/Pan wyrazicie taką zgodę. W pewnych przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest fakt, iż jest to niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia (zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Np w sytuacji, gdy Pani/Pan wnioskuje o porównanie dostępnych ofert ubezpieczenia, do tego celu niezbędnym jest przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez F.H.U. AVANT Ewa Obrycka może być też w pewnych przypadkach tzw. uzasadniony interes administratora (zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego produktów ubezpieczeniowych obsługiwanych przez F.H.U. AVANT Ewa Obrycka

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione przez F.H.U. AVANT Ewa Obrycka osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne, z którymi F.H.U. AVANT Ewa Obrycka współpracuje przy świadczeniu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, wyłącznie w celach, o których mowa powyżej. Ponadto dane te mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie F.H.U. AVANT Ewa Obrycka m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty te będą przetwarzały dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami F.H.U. AVANT Ewa Obrycka

6. Pani/Pana dane osobowa będą przechowywane przez F.H.U. AVANT Ewa Obrycka przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. W przypadku, gdy Pani/Pan nie zdecyduje się na zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem F.H.U. AVANT Ewa Obrycka dane będą usuwane niezwłocznie po upływie okresu ^wiązania ofertą produktu ubezpieczeniowego, która nie została przez Panią/Pana przyjęta. W przypadku gdy Pani/Pan zawrzecie umowę ubezpieczenia za pośrednictwem F.H.U. AVANT Ewa Obrycka dane będą usuwane niezwłocznie po wygaśnięciu tej umowy. W przypadkach, w których dane osobowe są przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (np. marketing bezpośredni), dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W przypadkach, w których dane osobowe gdy dane osobowe są przetwarzane w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

7. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Jeśli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania takich danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

8. Informujemy, że w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, ma Pani/Pan prawo cofnięcia takiej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli Pani/Pan sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące przepisy prawa.

10.Podanie danych osobowych w celu zawarcia i obsługi wnioskowanej umowy ubezpieczenia jest dobrowolne, ale niepodanie takich danych uniemożliwia porównanie dostępnych ofert produktu ubezpieczeniowego w celu przedstawienia Pani/Panu oferty takiego produktu. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

11. Informujemy, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Przetwarzanie danych w powyższy sposób ma na celu automatyczne obliczenie, wysokości składki ubezpieczeniowej w oparciu o podane przez Panią/Pana dane oraz przedstawienie dla Pani/Pana oferty takiego produktu ubezpieczeniowego.

12. Informujemy, iż w związku ze złożeniem przez Panią/Pana wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem F.H.U. AVANT Ewa Obrycka lub w związku z zawarciem takiej umowy, Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane przez odpowiedni zakład ubezpieczeń, z którym zawierana będzie umowa ubezpieczenia. W takim wypadku administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie również zakład ubezpieczeń, natomiast F.H.U. AVANT Ewa Obrycka może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe działając w imieniu i na rzecz tego zakładu ubezpieczeń, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w powyższym zakresie nie jest objęte niniejszą Klauzulą Informacyjną.